Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 3

Vốn từ là nền móng để phát triển ngôn ngữV, mà ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong
sự phát triển về trí tuệ của trẻ. Vốn từ được sử dụng trong lới nói được coi là một phương
tiện tác động rất tinh tế trong hệ thống xây dựng môi trường sư phạm coa định hướng, bởi
trong ngôn ngữ nói không chỉ có thông tin mà còn có cả ý nghĩa tình cảm. Ngôn ngữ nói
có thể tạo nên hiện thực tâm lý coa sức mạnh đặc biệt .