Hướng dẫn viết đơn thư giao dịch thương mại và giao tiếp xã hội

Mục đích quyển sách này là giúp những người còn thiếu lối diễn đạt dễ dàng và trôi chảy, trong việc tìm các từ và câu thích hợp theo ý muốn cũng như những người cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp ý nghĩa của mình một cách mạch lạc, mỗi khi họ viết một lá thư giao dịch thương mại, công vụ hay giao tiếp xã hội