Ebook Từ sinh lý đến dưỡng sinh: Phần 1 - BS. Nguyễn Khắc Viện

Cuốn sách Từ sinh lý đến dưỡng sinh: Phần 1 trình bày về những kiến thức cơ bản về sinh lý. Đây là tiền đề cơ bản, tạo cơ sở cho việc hiểu để có thể vận hành và luyện tập bộ máy sinh lý trong cơ thể mỗi người một cách phù hợp và hiệu quả.