Bài giảng Bệnh dịch tả vịt (Duck plague, Duck virus enteritis, Pestis anatum)

Mời các bạn tham khảo bài giảng Bệnh dịch tả vịt (Duck plague, Duck virus enteritis, Pestis anatum) sau đây để nắm bắt những kiến thức về lịch sử và địa dư bệnh; căn bệnh; truyền nhiễm học; triệu chứng; bệnh tích; cách điều trị; phòng bệnh dịch tả vịt.