TÂM LÝ TRẺ EM: SỰ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM, KỸ NĂNG, KỸ XẢO

Khái niệm là sản phẩm + phương tiện cho hoạt động trí tuệ.Khái niệm là sự vận động của tư duy. Khái niệm là “vườn ươm” của tư tưởng  “thực chất của giáo dục là việc hình thành khái niệm.”“Khái niệm có bản chất hành động, chỉ có hành động của chủ thể mới là phương pháp đặc hiệu để hình thành khái niệm dưới sự tổ chức, điều khiển của giáo viên