Tài liệu bổ trợ Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non - Module 3: Đánh giá ngoài trường mầm non

Module đánh giá ngoài trường mầm non trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để tiến hành các hoạt động đánh giá trường mầm non bao gồm: Mục đích của hoạt động đánh giá ngoài trường mầm non, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên đoàn đánh giá ngoài, quy trình thực hiện khi đánh giá ngoài trường mầm non và các sản phẩm cụ thể trong từng bước của quy trình, sự khác nhau giữa hoạt động đánh giá ngoài và hoạt động thanh tra trường mầm non.