Tài liệu bổ trợ Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non - Module 1: Kiến thức chung về quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

Nội dung của module 1: Quan niệm về chất lượng và chất lượng trong giáo dục mầm non, các mô hình quản lý chất lượng và công cụ quản lý chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, định hướng đổi mới quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non, các văn bản kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.