Tài liệu bổ trợ Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non - Module 4: Phương pháp nghiên cứu định tính và các kỹ thuật sử dụng trong kiểm định chất lượng giáo dục

Mục tiêu của module 4 giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu định tính; phân biệt được phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng; hiểu được những nội dung cơ bản về kỹ thuật phỏng vấn, kỹ thuật quan sát và kỹ thuật thảo luận nhóm.