Marketing quốc tế cạnh tranh trong thị trường toàn cầu

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng suy giảm, các quốc gia và khu vực đều tìm cách điều chỉnh và cải cách thể chế kinh tế. Các quốc gia công nghiệp phát triển tiến hành việc điều chỉnh chánh sách kinh tế vĩ mô, giảm bớt việc can thiệp của chánh quyền vào hoạt động kinh tế, để tăng cường tác dụng của cơ chế kinh tế thị trường. Trong khi đó, các nước đang phát triển thực hiện việc điều chỉnh và cải cách phương cách quản trị xí nghiệp, chủ yếu là “tư nhân hoá” hay “phi quốc hữu hoá” và áp dụng cơ chế tự chủ của xí nghiệp.