Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 - Phạm Thế Quế

Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 trình bày về Internet, các công nghệ mạng khác, quản lý mạng. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.