Ebook Sinh lý bệnh: Phần 1 - BS. Nguyễn Đình Tuấn

Ebook Sinh lý bệnh của tác giả BS. Nguyễn Đình Tuấn có kết cấu gồm 13 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nội dung 8 chương đầu tài liệu. Phần này gồm các chương như: Giới thiệu môn sinh lý bệnh, khái niệm về bệnh nguyên, khái niệm về bệnh sinh,... Mời bạn đọc tham khảo.