Biến đổi A/D và D/A trong các hệ thống điều khiển số

Bài báo này trình bày nguyên tắc thiết kế và chế tạo các bộ biến đổi A/D và D/A trong các hệ thống điều khiển số hay xử lý số tín hiệu (DSP).